Ilość wyświetleń: 312

Odbyło się WZD SKGWK NSZZ Solidarność

W poniedziałek 2 września w Katowicach obradowało Walne Zebranie Delegatów (WZD) Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Związkowcy wysłuchali wystąpień gości i rocznego sprawozdania szefa górniczej Solidarności Jarosława Grzesika, które przyjęli jednogłośnie. Potem dyskutowali o coraz gorszej kondycji branży, wynikającej m.in. ze złego zarządzania, i o zbliżającym się warszawskim proteście.

W poniedziałek 2 września w Katowicach obradowało Walne Zebranie Delegatów (WZD) Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność. Związkowcy wysłuchali wystąpień gości i rocznego sprawozdania szefa górniczej Solidarności Jarosława Grzesika, które przyjęli jednogłośnie. Potem dyskutowali o coraz gorszej kondycji branży, wynikającej m.in. ze złego zarządzania, i o zbliżającym się warszawskim proteście.

WZD rozpoczęła chwila ciszy ku czci tych, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli na wieczną szychtę.


Następnie 67 delegatów powitało przybyłych gości: kapelana Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ Solidarność księdza prałata Bernarda Czerneckiego, przewodniczącego KK Piotra Dudę, członka Prezydium KK Henryka Nakoniecznego, szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza i wiceprzewodniczącego regionalnych struktur Związku Sławomira Ciebierę oraz przewodniczącego SGiE Kazimierza Grajcarka.

Tradycyjną modlitwę prowadzoną przez księdza prałata Bernarda Czerneckiego przed rozpoczęciem każdego WZD poprzedziło tym razem krótkie wystąpienie kapelana górników i energetyków, który opisał swoje doświadczenia z działalności duszpasterskiej wśród górników, zwłaszcza podczas strajków, czym nawiązał do zaplanowanych na dzień jutrzejszy obchodów 33 rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i 25 rocznicy strajków z roku 1988. Wspominając rok 1980 i Porozumienie Jastrzębskie zawarte pomiędzy strajkującymi a stroną rządową duchowny zwrócił uwagę, że tamtą umowę społeczną wielu chciałoby dziś „wyrzucić do kosza”. – Tymczasem jest to urzędowy dokument i jest to mądra uchwała, dlatego że naprawdę służy górnikom i robotnikom, a nie służy żadnej opcji politycznej – ocenił prałat.

Przewodniczący Piotr Duda zauważył, że z roku na rok uroczystościom rocznicowym upamiętniającym podpisanie porozumień z 1980 roku towarzyszą coraz smutniejsze okoliczności. – W 1980 roku robotnicy byli głównym motorem napędowym wszystkich strajków. Po tych wszystkich latach widzimy, że zostali zdradzeni przez ekipę solidarnościową, tą liberalną, która chciała tylko jednego – władzy i dzisiaj realizuje swoje zamierzenia liberalne – mówił lider Związku.

Według Dudy, można odnieść wrażenie, że obecny ustrój służy przede wszystkim władzy, a nie obywatelom, co przejawia się chociażby w kwestionowaniu związkowego prawa do wypowiadania się na tematy społeczne i gospodarcze. – Politycy odmawiają nam tego prawa, mówiąc o tym, że to jest polityka. Tak, to jest polityka. I w taką politykę będziemy się angażowali, bo mamy do tego prawo i nie będzie żadna partia, która liczy parę tysięcy członków, a może i mniej, mówić o tym, co ma robić organizacja związkowa licząca 700 tysięcy członków – powiedział szef KK.

Z osobną krytyką przewodniczącego spotkały się przymiarki polityków Platformy Obywatelskiej do ustawowego ograniczenia roli związków zawodowych w Polsce. – Temu służą trzy zmiany, które chcą rządzący wprowadzić. Chcą zabrać etaty w organizacjach zakładowych. O odebraniu pomieszczeń nawet nie mówię, bo jeśli ktoś przeczyta ustawę o związkach zawodowych będzie doskonale o tym wiedział, że jest tam paragraf mówiący o konieczności podpisania umowy pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową dotyczącą wynajmu lokalu. I jest trzeci punkt, dotyczący zbierania składek „do skarpetki” który spowoduje faktyczną delegalizację związków zawodowych. Z jednej strony państwo polskie, poprzez ustawę o związkach zawodowych, daje nam zadania do wykonania, a z drugiej strony zabiera nam się narzędzia. My przecież tak naprawdę nie reprezentujemy członków związku, my reprezentujemy wszystkich polskich pracowników – skomentował Piotr Duda.

Na koniec odniósł się do prób ograniczenia roli referendów przez rządzących, głównie w kontekście zaproponowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego zmian utrudniających odwoływanie władz samorządowych w drodze głosowania, głównie poprzez zwiększenie wymogów frekwencyjnych. – W tej sali zrodził się pomysł zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie ustawy „67” . I gdy Sejm zdecydował głosami koalicji rządzącej, że tego referendum nie będzie, wydawało się, że to wszystko poszło na nic. Okazało się, że nie. Od tego momentu zaczęło się coś dziać. Ustawa o referendach krajowych i lokalnych była, od 10 czy 15 lat, ale obywatele z niej nie korzystali. Od naszej inicjatywy coś się zaczęło. Bytom, Elbląg, sześciolatki, Warszawa – ludzie zaczęli się angażować, zbierać podpisy. I politycy zaczęli się martwić, że polskie społeczeństwo zaczyna brać sprawy w swoje ręce, korzystając z instrumentów prawnych. No to co trzeba zrobić? Trzeba im to prawo ograniczyć. Taki projekt przygotował pan prezydent Komorowski, aby utrudnić Polakom odwoływanie władz na szczeblu lokalnym – mówił lider Solidarności. Zgodnie z prezydencką propozycją, dla ważności referendum mającego doprowadzić do odwołania organu władz samorządowych konieczna byłaby frekwencja nie mniejsza niż w czasie wyborów tego organu. Obecnie referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Skoro parlament, który wybraliśmy, nie umie zadbać o obywatela, o pracownika, to na 14 września zwołujemy do Warszawy nasz parlament narodowy – zakończył swoje wystąpienie przewodniczący Komisji Krajowej Związku, zachęcając wszystkich górników do udziału w planowanej manifestacji przeciwko polityce rządu.

Henryk Nakonieczny powiedział, że w dzisiejszych czasach praca stała się zwykłym towarem, co jest sprzeczne z tym, o co Solidarność walczyła w latach 80-tych. Zdaniem byłego przewodniczącego górniczej Solidarności, konstytucyjny zapis gwarantujący podstawę polityki gospodarczej w postaci „społecznej gospodarki rynkowej” wciąż czeka na realizację.

Nakonieczny wskazał na zagrożenia płynące z nowych regulacji dotyczących okresu rozliczeniowego czasu pracy. – Wydłużenie okresu rozliczeniowego w górnictwie równa się utracie prawa do wcześniejszej emerytury. Okres rozliczeniowy, zgodnie z ustawą emerytalną, to jest jeden miesiąc. Tylko na wniosek pracownika można dokonywać rozliczenia w okresach trzymiesięcznych. A słyszę, że trzeba wprowadzić okresy sezonowe w górnictwie, wtedy gdy jest dekoniunktura w sprzedaży czy w okresach wiosenno-letnich, co będzie powodowało wyłączenie okresów, w których nie pracujemy stale i w pełnym wymiarze czasu pod ziemią – czyli przez wszystkie dni czarne, przez 7,5 godziny od momentu wejścia do klatki szybowej aż do chwili wyjazdu i wyjścia z tej klatki szybowej. W ten sposób, przy niesprzyjających okolicznościach, w ciągu roku możemy stracić nawet pół roku okresu pracy pod ziemią uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę – wyjaśniał.

Zasadniczą częścią poniedziałkowej części obrad było przyjęcie uchwał i stanowisk WZD. W najważniejszych delegaci zażądali od Ministerstwa Gospodarki stworzenia spójnej strategii dla całego sektora paliwowo-energetycznego, która uwzględniałaby kwestię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o rodzime nośniki energii, przede wszystkim o węgiel kamienny i węgiel brunatny, zaś od polityków różnego szczebla podjęcia działań na rzecz korekty bądź całkowitego odrzucenia unijnego Pakietu Klimatycznego, którego negatywne skutki już są odczuwalne. Wezwali też rząd do podjęcia skutecznych działań w celu realizacji budowy nowych bloków węglowych przez Polską Grupę Energetyczną SA w Elektrowni Opole (tzw. Opole II).

Skrytykowano działalność branżowego Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, który „z powodu pasywnej postawy przedstawicieli rządu (…) nie rozwiązuje problemów ani pracowników, ani pracodawców górnictwa węgla kamiennego”.

W stanowisku odnoszącym się do sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) zarzucono Zarządowi Spółki, że powołując się na spowolnienie gospodarcze, dąży do likwidacji niektórych praw pracowniczych wynikających z zakładowych układów zbiorowych pracy i zawartych porozumień, w tym zawartego 5 maja 2011 roku porozumienia o charakterze „trójstronnym”, bo podpisanego przez przedstawicieli strony społecznej, pracodawcy i strony rządowej. – Propozycja likwidacji wolnych sobót jest jaskrawym przejawem pogardy dla podstawowych praw górników, wynikających z Porozumienia Jastrzębskiego. Powoływanie się przez Zarząd na kryzys JSW S.A. przy dobrym wyniku finansowym za pierwsze półrocze (ponad 100 milionów złotych zysku netto) pomimo niewykonania planu wydobycia węgla koksowego jest nielogiczne. (…) Wszystko to dzieje się przy milczącej aprobacie układu politycznego będącego u władzy, którego postawa sprzyja bezprawnym działaniom pracodawców – głosi dokument przyjęty przez delegatów.

Związkowcy zwrócili się do Ministra Gospodarki o podjęcie działań mających na celu wycofanie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 stycznia br. wprowadzającego nowe wzory obliczania temperatury na stanowisku pracy, które sztucznie zaniżają jej wysokość. – W czasie, kiedy z wydobyciem schodzi się coraz głębiej temperatura pierwotna skał jest coraz wyższa, a rosnąca koncentracja produkcji i moc urządzeń również wpływają na jej wzrost, należy wprowadzać urządzenia do centralnego schładzania stanowisk pracy, a nie zmiany przepisów dopuszczające do pracy w wyższej temperaturze niż do tej pory – uznali uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów górniczej „S”. – Takie nowe rozwiązania działają na szkodę pracowników, a przede wszystkim stwarzają zagrożenie dla zdrowia i sprzyjają powstawaniu wielu chorób układu krążenia i zawałów serca – ocenili, przypominając przy tym, że sprawa była wielokrotnie sygnalizowana podczas posiedzeń Zespołu Trójstronnego. Zapoznał się z nią m.in. wiceminister gospodarki odpowiedzialny za sektor wydobywczy Tomasz Tomczykiewicz. Nie wpłynęło to jednak w najmniejszym stopniu na rozwiązanie problemu szkodliwych dla zdrowia pracowników metod obliczania temperatury, jakkolwiek – co podkreślono – są one sprzeczne również z prawem unijnym.

W WZD brali udział przedstawiciele NSZZ Solidarność ZG Sobieski, którzy są delegatami na WZD SKGWK NSZZ Solidarność. Na tym walnym naszą organizację związkową reprezentują: Przewodniczący Waldemar Sopata, Zastępca Przewodniczącego Piotr Miś oraz Krzysztof Kisiel członek prezydium zakładowej Solidarności.

Pełną treść stanowisk przyjętych przez WZD publikujemy poniżej.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 1

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do opracowania i przyjęcia spójnej strategii dla całego sektora paliwowo-energetycznego. Za jej stworzenie odpowiedzialne powinno być Ministerstwo Gospodarki. Strategia ta musi uwzględniać bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu o rodzime nośniki energii, przede wszystkim węgiel kamienny i węgiel brunatny. Powinna ona również zawierać kompletną diagnozę sektora wydobywczego wraz z prognozą kosztów i cen węgla oraz wystarczalności zasobów.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 2

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP do podjęcia skutecznych działań w celu realizacji budowy nowych bloków węglowych przez Polską Grupę Energetyczną S.A. w Elektrowni Opole (tzw. Opole II) oraz pozostałych inwestycji w elektrowniach spalających węgiel, zawartych w programie rządowym „Polskie inwestycje”.

Dalsze funkcjonowanie przestarzałego systemu produkcji prądu, z którego niebawem trzeba będzie wyłączać najstarsze bloki energetyczne, grozi znanymi z czasów PRL przerwami w dostawach energii elektrycznej już w przyszłym roku. Apogeum wyłączeń prądu w godzinach szczytu ma nastąpić w 2016 roku. Dlatego budowa nowych bloków energetycznych jest absolutną koniecznością. Celem zagwarantowania Polsce bezpieczeństwa energetycznego, powinny one zużywać rodzime nośniki energii.

Z uwagą i zrozumieniem przyjęliśmy apel Premiera Rządu o sprawne uruchomienie inwestycji oraz publiczne napiętnowanie winnych opóźnienia budowy nowych bloków. Ponieważ główne ryzyka dla tej inwestycji uzależnione są jedynie od polityki rządu – wynikają bowiem z realizacji polityki klimatycznej, a ściślej z wdrożenia systemów wspomagania OZE, poziomu cen uprawnień emisyjnych i energii – oczekujemy od rządu stworzenia inwestorom odpowiednich, bezpiecznych i stabilnych warunków gwarantujących realizację tego projektu, a także konsekwentnej i nieugiętej postawy w tej sprawie, również wobec Komisji Europejskiej. Z tych powodów odstąpienie od realizacji inwestycji Opole II, jak również pozostałych inwestycji, nie zostanie potraktowane jako przypadkowa porażka, ale jako wynik świadomych działań Rządu RP.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 3

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP, Prezydenta RP, parlamentarzystów oraz eurodeputowanych do podjęcia wszelkich działań zmierzających do całkowitego odrzucenia, bądź korekty tzw. „Pakietu Klimatyczno-Energetycznego”, którego społeczno-gospodarcze konsekwencje już bardzo boleśnie odczuwamy a finalnie dla Polski skutkował on będzie utratą niezależności energetycznej i suwerenności gospodarczej.

Polska, jako strona umowy, musi zająć zdecydowane i jasne stanowisko w tej sprawie wobec Komisji Europejskiej oświadczając, iż do momentu uzyskania godziwego i porównywalnego z narodami zachodnioeuropejskimi poziomu rozwoju cywilizacyjnego (majątkowego) oraz uzgodnienia światowego porozumienia w sprawie polityki klimatycznej przez wszystkie kraje, włącznie z największymi emitentami, nie będziemy realizować europejskiej polityki klimatycznej, włącznie z zawieszeniem wykonania zobowiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Rząd RP powinien natychmiast zamrozić systemy wspomagania OZE, z uwagi na ich destrukcyjny wpływ na rynek energii w Polsce.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 4

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wzywa Rząd RP, a w szczególności Ministra Gospodarki do natychmiastowego wszczęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji sektora wydobywczego.

Brak spójnej strategii dla całego sektora paliwowo-energetycznego, konsolidacji i powiązania kapitałowego producentów węgla kamiennego ze spółkami energetycznymi powoduje niepotrzebną i nikomu nie służącą konkurencję polsko-polską. Brak mechanizmów prawno-gospodarczych mogących uchronić polski rynek węgla kamiennego przed napływem węgla po zaniżonych cenach doprowadza do ograniczenia zapotrzebowania na polski węgiel.

Państwo w stosunku do sektora wydobywczego oraz paliwowo-energetycznego musi wykonywać swoje konstytucyjne funkcje w zakresie regulacji i nadzoru właścicielskiego. Stwarzając stabilny system zmniejszy się zakres ryzyka inwestycyjnego, co pozwoli inwestorom w podejmowaniu decyzji dotyczących dużych i długoterminowych inwestycji. W najszybszym możliwym terminie należy zlecić rodzimej firmie audyt przemysłu wydobywczego, określić optymalny udział węgla kamiennego w tzw. miksie energetycznym, bez oglądania się na Unię Europejską i wprowadzić wymagane zmiany, nawet – podobnie jak to uczyniono w przypadku sektora bankowego – kosztem zawieszenia prawa unijnego. Tym bardziej, iż należy się spodziewać, że duża część środków unijnych i tak nie zostanie wykorzystana z uwagi na zły stan budżetów państwa i samorządów. Zlecanie zewnętrznego audytu spółek wydobywczych firmie związanej z rządem niemieckim budzi kontrowersje i rodzi niepokój, co do intencji, jakie przyświecały zlecającemu audyt.

W trakcie spotkania z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział serię spotkań z przedstawicielami strony społecznej reprezentującymi sektor wydobywczy i energetyczny. Celem spotkań miało być wypracowanie założeń do spójnej strategii całego sektora paliwowo-energetycznego. Do żadnych spotkań nie doszło. Branżowy zespół trójstronny z powodu pasywnej postawy przedstawicieli rządu również nie rozwiązuje problemów ani pracowników, ani pracodawców górnictwa węgla kamiennego.

Biorąc powyższe pod uwagę, dostrzegamy konieczność podjęcia natychmiastowych działań.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 5

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestują przeciwko działaniom Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., które spowodują pogorszenie sytuacji pracowników Spółki. Wykorzystywanie spowolnienia gospodarczego, jako pretekstu do likwidacji niektórych praw pracowniczych wynikających z zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz podpisanych porozumień (w tym porozumienia zawartego 5 maja 2011 r., podpisanego nie tylko przez Zarząd JSW S.A. i stronę związkową, ale także przez przedstawicieli Rządu RP) jest działaniem nieprawnym i niedopuszczalnym.

Propozycja likwidacji wolnych sobót jest jaskrawym przejawem pogardy dla podstawowych praw górników, wynikających z Porozumienia Jastrzębskiego. Powoływanie się przez Zarząd na kryzys JSW S.A. przy dobrym wyniku finansowym za pierwsze półrocze (ponad 100 milionów złotych zysku netto) pomimo niewykonania planu wydobycia węgla koksowego jest nielogiczne. Sięganie do płytkich kieszeni pracowników jest najprostsze i nie wymaga specjalnych umiejętności menadżerskich. Wszystko to dzieje się przy milczącej aprobacie układu politycznego będącego u władzy, którego postawa sprzyja bezprawnym działaniom pracodawców.

Zamiast szukać oszczędności na pracownikach należy eliminować ewidentne błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwem popełniane przez wyższą kadrę kierowniczą (dochody kierownictwa w 2012 roku wzrosły o ok. 100% – tu nie widać kryzysu) i dążyć do zwiększenia produkcji tych asortymentów węgla, na które jest zapotrzebowanie odbiorców. W związku z powyższym żądamy od pracodawcy zaprzestania podejmowania niezgodnych z prawem antypracowniczych decyzji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 6

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministra Gospodarki o wyjaśnienie i podjęcie działań mających na celu wycofanie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych w rozdziale 6 – zagrożenia klimatyczne.

W naszej ocenie nowy sposób obliczania temperatury na stanowisku pracy powoduje jej faktyczne zaniżanie w stosunku do dotychczasowego sposobu jej mierzenia.

W czasie, kiedy z wydobyciem schodzi się coraz głębiej temperatura pierwotna skał jest coraz wyższa, a rosnąca koncentracja produkcji i moc urządzeń również wpływają na jej wzrost, należy wprowadzać urządzenia do centralnego schładzania stanowisk pracy, a nie zmiany przepisów dopuszczające do pracy w wyższej temperaturze niż do tej pory.

Takie nowe rozwiązania działają na szkodę pracowników, a przede wszystkim stwarzają zagrożenie dla zdrowia i sprzyjają powstawaniu wielu chorób układu krążenia i zawałów serca.

Wielokrotnie zgłaszaliśmy ten problem, również na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Z tymi nieprawidłowościami obiecał się zapoznać i podjąć działania Wiceminister Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Jak dotąd bez skutku.

Wobec powyższego domagamy się jak najszybszego wyjaśnienia i uregulowania zapisów prowadzących do pogorszenia warunków pracy i mających bezpośredni wpływ na zdrowie pracowników, niezgodnych z ideą dyrektywy unijnej nr 176 w sprawie poprawy warunków pracy i zmniejszenia wypadkowości.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 7

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Ministra Środowiska o przywrócenie pierwotnej nazwy – muł węglowy, dla odpadu węglowego kategorii IV.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 8

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Ministra Gospodarki o opracowanie wzoru parametru dla importowanego do Polski węgla z zagranicy, a w szczególności z Rosji.

* * *

Katowice, 2 września 2013 r.

STANOWISKO Nr 9

Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wnioskuje Ministra Środowiska o wydanie zakazu odzyskiwania resztek węgla z hałd przykopalnianych przez spółki, które gospodarują odpadami kopalnianymi.Źródło oficjalna strona SKGWK NSZZ Solidarność.