Ilość wyświetleń: 301

MOP przyznało rację NSZZ Solidarność

28 marca Międzynarodowa Organizacja Pracy przyznała rację NSZZ Solidarność na skargę, jaką związek złożył do Komitetu Wolności Związkowych MOP w sierpniu 2011 r., uchwaliła wiążące dla Polski rekomendacje uznając, że Polska narusza konwencje nr 87, 98 i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

28 marca Międzynarodowa Organizacja Pracy przyznała rację NSZZ Solidarność na skargę, jaką związek złożył do Komitetu Wolności Związkowych MOP w sierpniu 2011 r., uchwaliła wiążące dla Polski rekomendacje uznając, że Polska narusza konwencje nr 87, 98 i 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Rozstrzygnięcie skargi ma przełomowe dla związków zawodowych znaczenie. Polska narusza przepisy Międzynarodowej Organizacji Pracy odnośnie wolności związkowych – prawa do zrzeszania się i ochrony przed dyskryminacją z powodu prowadzenia działalności związkowej. NSZZ „Solidarność” od lat zgłaszała konieczność zmiany ustawy o związkach zawodowych, ponieważ członkowie związku świadczący pracę na podstawie umów cywilnych oraz osoby samozatrudnione miały problemy w korzystaniu z uprawnień związkowych, z jakich swobodnie korzystać mogą działacze związkowi pozostający w zatrudnieniu pracowniczym.


Komitet zwraca się do rządu o podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia, by wszystkim osobom zatrudnionym, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, łącznie z osobami samozatrudnionymi oraz zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych, przyznano prawo tworzenia i przystępowania, wedle swego wyboru, do organizacji w rozumieniu konwencji nr 87. Zwraca się również do o rządu, by ten dokonał zmiany ustawy o związkach zawodowych tak, aby zapewnić osobom wykonującym pracę nakładczą by mogli tworzyć organizacje i przystępować do nich wedle własnego wyboru.

Polska ratyfikowała konwencje MOP nr 87, 98 i 135, a ratyfikacja jest wyrazem zgody państwa na związanie się umową. Z tego punktu widzenia zmiana przepisów jest obligatoryjna. Polska musi dopasować swoje ustawodawstwo związkowe do przepisów międzynarodowych, na których przyjęcie zgodziła się dobrowolnie. Nie przewiduje się sankcji za brak działań w tym zakresie, jednakże każdego roku rząd Polski i partnerzy społeczni składają do MOP raporty z realizacji ratyfikowanych konwencji. Jeśli więc rząd nie podejmie niezwłocznie działań zmierzających do dostosowania związkowych przepisów do standardów MOP, NSZZ „Solidarność” będzie ponownie interweniował na forum międzynarodowym.

Zespół Prawny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.