Ilość wyświetleń: 298

Pamiętajmy o Ławnikach

Do 30 czerwca do rad miasta i gmin można zgłaszać kandydatów na ławników w kadencji 2012-2015. Warto pamiętać, że w tym roku nabór ławników odbywać się będzie zgodnie ze znowelizowaną ustawą o sądach powszechnych.

 W związku z kończącą się kadencją wybranych w 2007 r. ławników, rady gmin ogłosiły nabór kandydatów. Kandydatów na ławników zgłaszają mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze. Ławnikiem może zostać osoba, która ukończyła 30 lat (ale nie przekroczyła 70), ma co najmniej średnie wykształcenie i mieszka, bądź pracuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku. Niezbędnym warunkiem jest też korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Ławnikami nie mogą natomiast zostać duchowni, policjanci, żołnierze, radni miasta i osoby związane zawodowo z  wymiarem sprawiedliwości.

Funkcja ławnika nie jest społeczna. Za każde posiedzenie ławnik otrzymuje rekompensatę. Osobie pracującej pracodawca musi udzielić na czas posiedzenia urlopu.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca. Aby wziąć udział w naborze, trzeba wypełnić kartę zgłoszenia na ławnika (dostępna w internecie (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne), w siedzibach rad miejskich i gminnych. Niezbędne są też trzy fotografie i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego i od lekarza. Koszt ich wystawienia ponosi kandydat na ławnika. Warto pamiętać, że w tym roku zgłoszenia kandydatów i wybory na ławników odbywają się według znowelizowanej ustawy o sądach powszechnych. W związku z tym obowiązują m.in. nowe wzory dokumentów. Jednak zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości dokumenty złożone na obowiązujących dotychczas wzorach powinny być honorowane a gminy nie powinny żądać od kandydatów ich uzupełnienia.

O wyborze ławników zdecydują ostatecznie Rady miast i gmin. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski .