Ilość wyświetleń: 308

Komunikat Komitetu Strajkowego

Komitet Strajkowy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. informuje, że strajk solidarnościowy odbędzie się we wtorek 26 marca.

Komitet Strajkowy w Południowym Koncernie Węglowym S.A. informuje, że strajk solidarnościowy odbędzie się we wtorek 26 marca.


Pracownicy powierzchni strajkują od godziny 600 do 800.

Punkty zborne:
– Dla pracowników budynku Zarządu – sala narad w budynku Zarządu.
– Dla pracowników przeróbki mechanicznej, oddziału kolejowego, oddziałów elektrycznych i mechanicznych powierzchni  oraz administracji – cechownie na szybach Piłsudski i Sobieski.

Pracownicy dołowi strajkują od godziny 630 do 830.
Punkty zborne cechownie na szybach Piłsudzki i Sobieski.


Na cechowniach 25 marca odbędą się masówki informacyjne o szczegółach strajku natomiast w dniu strajku  26 marca odbędą się masówki na których będą poruszane tematy negocjacji płacowych w TAURON, zatrudnianie firm zewnętrznych oraz sprawy bieżące spółki!!!!!!!!!!!!Komitet Strajkowy oświadcza, że Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wprowadza reżim odpowiedzialności karnej wobec osób, które w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją postępują wbrew przepisom ustawy. Utrudnianie prowadzenia strajku lub innej akcji protestacyjnej przez pracodawcę będzie piętnowane poprzez zawiadomienie organów ścigania o przestępstwie utrudniania strajku lub prowadzenia innej formy protestu.


Art. 23.
1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie
stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.
2. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje
prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze
stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu
pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.

 

Rozdział 5


Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 26.
1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem
sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności .
2. Tej samej karze podlega ten, kto kieruje strajkiem lub inną akcją protestacyjną
zorganizowaną wbrew przepisom ustawy.
3. Za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną
wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Komitet Strajkowy w PKW S.A.