Ilość wyświetleń: 334

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” rozpoczęła nową kadencję

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” wybrała nowy Zarząd Regionu, Regionalna Komisję Rewizyjną oraz przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów związku na kadencję 2023-2028. Przewodniczącym ZR na kolejne pięć lat pozostał Dominik Kolorz, który uzyskał poparcie 199 spośród 210 delegatów. Do Zarządu Regionu z KZ NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski wybrany został Dariusz Piechowicz natomiast Przewodniczący Waldemar Sopata zdobył mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Z Jaworzna do Zarządu Regionu zostali wybrani jeszcze Maciej Brül Przewodniczący NSZZ „Solidarność” jaworznickiej oświaty oraz Andrzej Dudzik przewodniczący „Solidarności” z Wodociągów Jaworzno. Do Zarządu Regionu wybrany został również Grzegorz Fajfer zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” ZG Brzeszcze.

XIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się 15 czerwca w Zabrzu. W wystąpieniu programowym dotyczącym priorytetów na najbliższe lata Dominik Kolorz zaznaczył, że jednym z głównych postulatów związku powinien być powrót do kwestii wzmocnienia instytucji referendum, w taki sposób, aby było ono obligatoryjne dla władzy. Wskazał, że tradycyjne narzędzia nacisku na polityków, którymi dysponują związki zawodowe, w obecnych czasach często są niewystarczające. – Wystarczy spojrzeć na Francję, gdzie odbywały się milionowe demonstracje przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, a władza i tak zrobiła swoje. Gdybyśmy doprowadzili do tego, żeby referendum było obligatoryjne dla władzy mielibyśmy rzeczywiści potężne narzędzie w ręku i jako obywatele i jako związkowcy. Chodzi o to, żeby władza rzeczywiście słuchała ludzi – mówił przewodniczący.

Ponadzakładowe Układy Zbiorowe


Jak wskazał Dominik Kolorz, śląsko-dąbrowska „Solidarność” będzie również dążyć do rozwoju ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Przewodniczący podkreślił, że realizacji tego postulatu sprzyja unijna dyrektywa w sprawie PUZP, która wchodzi w życie od przyszłego roku. Zaznaczył, też, że działania na rzecz stworzenia tego typu umowy na poziomie branżowym w naszym regionie już się rozpoczęły się w sektorze motoryzacyjnym. – Rozmawialiśmy z prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o inicjatywie budowy ponadzakładowego układu zbiorowego w motoryzacji w województwie śląskim – powiedział.

Reforma związku


Przewodniczący mówił również o działaniach dotyczących funkcjonowania związku. Podkreślił potrzebę wprowadzenia kadencyjności we władzach związku w strukturach nadrzędnych. Ten postulat był już podnoszony przez śląsko-dąbrowską „Solidarność” w ostatnich latach. Kolejnym priorytetem w ocenie Dominika Kolorza powinna być zmiana zasad dotyczących podziału składek związkowych, tak aby większa część składki pozostawała w komisjach zakładowych.

Umowa społeczna


W rozmowie z dziennikarzami Dominik Kolorz, wskazał też, że jednym z najważniejszych zadań dla śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w najbliższym czasie będzie również doprowadzenie do notyfikacji w Komisji Europejskiej umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa i województwa śląskiego. – Pan minister Marek Wesoły ma szczytny cel, aby tę umowę do wyborów notyfikować i trzeba mu życzyć powodzenia. Natomiast ja boję się tego, że tak naprawdę żadnej opcji politycznej tak nie do końca zależy na tym, że bo ty było notyfikowane – powiedział przewodniczący. Wyraził obawę, że po wyborach parlamentarnych dokończenie procesu notyfikacji będzie jeszcze bardziej utrudnione bez względu na ich wynik.

Piotr Duda o porozumieniu z rządem


Gościem Walnego Zebrania Delegatów był przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. W swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęcił porozumieniu NSZZ „Solidarność” z rządem podpisanemu 7 czerwca w Stalowej Woli. Porozumienie to dotyczy m.in. utrzymania emerytur pomostowych, korzystnych zmian dotyczących płacy minimalnej czy naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jako jeden z kluczowych elementów porozumienia wymienił kwestię zmian w prawie wzmacniających ochronę przed zwolnieniem z pracy za działalność związkową, Chodzi o zmiany w Kodeksie postępowania. Po wprowadzeniu nowych regulacji pracownik podlegający szczególnej ochronie przed zwolnieniem, będzie mógł na każdym etapie postępowania sądowego wnioskować o przywrócenie do pracy, a sąd będzie takiego zabezpieczenia udzielał do czasu wydania prawomocnego wyroku. – Od wielu lat zabiegaliśmy o mechanizm, który pozwoli nam na to, żebyśmy wreszcie mieli ta ochronę skuteczną, a nie fikcyjną, jaka jest zapisana w ustawie o związkach zawodowych. (…) Dzisiaj można powiedzieć „mamy to”. Jutro drugie czytanie i głosowanie na jednym posiedzeniu Sejmu. Zmiana ustawy o Kodeksie postępowania cywilnego – zaznaczył przewodniczący Komisji Krajowej „S”.

Poparcie dla budżetówki


Podczas obrad przyjęto też uchwały stanowiska i apele. W jednym ze stanowisk WZD poparło postulaty płacowe pracowników sfery finansów publicznych, które tylko w nieznacznej części zostały zrealizowane przez rząd i nadal są aktualne. – Treść porozumienia podpisanego w dniu 7 czerwca 2023 r. nie odzwierciedla postulatów, potrzeb i oczekiwań reprezentowanych przez NSZZ „Solidarność” sfery finansów publicznych. Zaproponowane “podniesienie” wynagrodzenia dla sfery budżetowej w 2023 r. w formie jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego w żadnym stopniu nie rekompensuje pracownikom wzrostu cen spowodowanego dwuletnim rekordowym poziomem inflacji oraz zrównywania płac z minimalnym wynagrodzeniem za pracę – napisano w stanowisku.

Członkowie WZD zaapelowali do parlamentarzystów o wprowadzenie zmian w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2023 rok zapewniających postulowany wzrost wynagrodzeń zasadniczych w sferze budżetowej, włączając w to kwotę przeznaczoną na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny.

Obniżyć cenę energii


W innym stanowisku delegaci wezwali rząd do zmniejszenia opodatkowania energii poprzez obniżenie stawek VAT oraz akcyzy. – W ocenie WZD obecny system pomocy zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw jest niewystarczający i niesprawiedliwy – wskazano w stanowisku.

Potrzebna interwencja rządu


Członkowie WZD zażądali też pilnej interwencji rządu w związku z krytyczną sytuacją Grupy Kapitałowej Węglokoks. To jeden z podmiotów, który na polecenie rządu przeprowadził interwencyjny import węgla do naszego kraju podczas ubiegłorocznego kryzysu węglowego. – Konieczność sprowadzenia ogromnych ilości węgla w niezwykle krótkim czasie wiązała się z horrendalnie wysoką ceną importowanego surowca. Dodatkowo węgiel ten trafiał do Polski w postaci tzw. niesortu, z którego dopiero w kraju odsiewano grubsze sortymenty nadające się do wykorzystania w ogrzewnictwie indywidualnym. Węglokoks zdołał zażegnać kryzys na rynku węgla opałowego. Niestety jednocześnie znalazł się w posiadaniu ok. 2 mln ton bardzo drogiego miału energetycznego, który pozostał po odsianiu węgla opałowego – wskazano w przyjętym dokumencie.

Delegaci przyjęli również stanowiska postulujące zwiększenie udziału Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy w procesie modernizacji sprzętowej polskiej armii oraz apel do rządu o usunięcie patologii związanych z ustawą zwaną potocznie tzw. „lex deweloper”.

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą NSZZ „Solidarność” w regionie. W październiku w Spale odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów, podczas którego wybrany zostanie przewodniczący oraz członkowie Komisji Krajowej „Solidarności”.

łk, ny

Źródło: solidarnosckatowice.pl