Ilość wyświetleń: 118

Pismo KSGiE i KSGWK NSZZ Solidarność do Minister Klimatu i Środowiska.

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” oraz Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwiają się próbie zmiany treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie zostało wypracowane w roku 2018 po bardzo trudnych rozmowach. Następnie jego treść została potwierdzona w podpisanej 28 maja 2021 r. umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rozporządzenia spowoduje konieczność zmiany treści wniosku notyfikacyjnego umowy w Komisji Europejskiej. Jednocześnie zapisy zawarte w umowie społecznej mówią jasno, że wszelkie decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące zmiany treści rozporządzenia powinny uwzględniać zapisy umowy – piszą w swoim piśmie Związkowcy.

Wprowadzenie proponowanych zmian będzie miało daleko idące skutki dla tysięcy polskich gospodarstw domowych, które w ostatnich latach poniosły ogromne koszty wymiany przestarzałych instalacji grzewczych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły węglowe 5 klasy i Ecodesign. Kotły te są przystosowane do spalania groszków, czyli paliwa, które resort klimatu zamierza wyeliminować z rynku. Co warte podkreślenia, w zdecydowanej większości przypadków zakup niskoemisyjnych kotłów węglowych przez gospodarstwa domowe był współfinansowany ze środków publicznych w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” oraz Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” domagają się wycofania obecnego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych oraz pozostawienia treści rozporządzenia w obecnie obowiązującym kształcie. Jednocześnie przestrzegamy, że kontynuacja konfrontacyjnej polityki spowoduje gwałtowny wzrost niepokojów społecznych wśród pracowników sektora wydobywczego i jego otoczenia, co zmusi nas do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań protestacyjnych.

Pismo tutaj >>>