Ilość wyświetleń: 360

KK podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów. Powołała swoich przedstawicieli do zespołów roboczych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości oraz Rządem Zjednoczonej Prawicy mających na celu realizację postulatów Solidarności zawartych w stanowisku KK z 11 grudnia 2018 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości oraz Rządem Zjednoczonej Prawicy mających na celu realizację postulatów Solidarności zawartych w stanowisku KK z 11 grudnia 2018 r.

 

Fot. Marek Lewandowski

Członkowie Komisji Krajowej podczas dzisiejszego posiedzenia w Gdańsku przeanalizowali wyniki wczorajszych rozmów, które odbyły się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Uznali, że w wielu kwestiach możliwe jest porozumienie i należy te rozmowy kontynuować.

 

Komisja Krajowa powołała swoich przedstawicieli do dwóch zespołów roboczych, które będą negocjowały konkretne porozumienia. Jednocześnie postanowiła nie zawieszać prac sztabu protestacyjno-strajkowego, który 19 marca oceni przebieg negocjacji i podejmie decyzje o dalszych działaniach.

 

Pełną listę postulatów można przeczytać tutaj:

Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.  

Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.

Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy

o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia,

z zachowaniem zasady 30 krotności.

 Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.

Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

 

Marek Lewandowski

Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”