Ilość wyświetleń: 433

TAURON stawia na ludzi i inwestycje

– Do TAURON Wydobycie spływają na bieżąco aplikacje o pracę. Ich liczba jest dużo większa niż proponowanych miejsc. To świadczy o tym, że zawód górnika nie odszedł do lamusa. Z prezesem TAURON Wydobycie Zdzisławem Filipem rozmawia Andrzej Berezowski.

– Do TAURON Wydobycie spływają na bieżąco aplikacje o pracę. Ich liczba jest dużo większa niż proponowanych miejsc. To świadczy o tym, że zawód górnika nie odszedł do lamusa. Z prezesem TAURON Wydobycie Zdzisławem Filipem rozmawia Andrzej Berezowski.

 

 

– Czym jest dla górników praca w kopalni. Służbą czy sposobem na zarabianie pieniędzy?

 

– To ciekawe pytanie natury socjologicznej. Myślę, że zadać je można każdemu pracującemu w Polsce górnikowi. Górniczy krajobraz jest bowiem niejako wpisany w mapę polskiej gospodarki. Każdy z nas ma swój życiowy cel, do którego przez pracę dąży i realizuje. Zatrudnieni w TAURON Wydobycie górnicy są z tą właśnie spółką związali swoją przyszłość. Należy przy tym zaznaczyć, że realizują podstawowy cel mariażu górnictwa z energetyką, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 

– Czy spotykacie się państwo ze zjawiskiem dziury pokoleniowej?

 

– Do TAURON Wydobycie spływają na bieżąco aplikacje o pracę. Ich liczba jest dużo większa niż proponowanych miejsc. To świadczy o tym, że zawód górnika nie odszedł do lamusa. Szukamy pracowników o wysokich kwalifikacjach. Górnik to niebezpieczna i odpowiedzialna praca, powtarzam to niejednokrotnie. Mimo to do tego zawodu garnie się sporo młodych ludzi. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i staramy się pozyskać najlepszych oraz ułatwić proces aplikacji do TAURON Wydobycie. Mamy również komfortową sytuację możliwości zatrudnienia wykfalifikowanych pracowników, w ramach umów patronackich podpisanych ze szkołami górniczymi w Libiążu, Jaworznie i Brzeszczach, które zakładają, że po spełnieniu określonych w umowie warunków zatrudniamy najlepszych absolwentów. Dlatego nie możemy mówić o zjawisku dziury pokoleniowej.

 

– TAURON podpisał porozumienie z AGH. Czego dotyczy?

 

– Od dłuższego czasu zależy nam na pozyskiwaniu młodych, wykwalifikowanych i wykształconych absolwentów uczelni. Mamy do zaoferowania stabilne miejsca pracy, możliwość zawodowego rozwoju, pracę w nowoczesnej firmie. Podczas obrad PKG 20 listopada podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH, dotyczące współpracy w zakresie organizowania dla studentów uczelni praktyk zawodowych, ustanowienia stypendiów fundowanych, umożliwienia pozyskiwania tematów do prac dyplomowych oraz możliwości odbywania wycieczek dydaktycznych oraz staży niezwiązanych z pracą dyplomową. To porozumienie jest kontynuacją podjętej współpracy zapoczątkowanej podpisanym w lipcu 2017 listem intencyjnym pomiędzy AGH a TAURON Wydobycie, na mocy którego AGH poczuwa się do współodpowiedzialności za dobre przygotowanie kadry dla górnictwa podziemnego, mając na uwadze zapotrzebowanie na wyższą kadrę techniczną, spełniającą wysokie wymagania na potrzeby TAURON Wydobycie.

 

– Jakie TAURON Wydobycie ma plany inwestycyjne?

 

– TAURON Wydobycie S.A. w perspektywie kilku najbliższych lat będzie realizował projekty strategiczne związane z budową szybu Grzegorz w ZG Sobieski i poziomu 800 m w ZG Janina, co jest bezpośrednio związane z udostępnieniem nowych perspektywicznych złóż.

ZG Brzeszcze realizuje program strategiczny, którego celem jest przebudowa kopalni oraz odtworzenie i utrzymanie zdolności produkcyjnych. Wartość wymienionych projektów wynosi ok. 1,5 mld zł. Powyższe działania mają na celu zapewnienie w latach następnych poziomu wydobycia.

Jednocześnie znaczna część nakładów inwestycyjnych przeznaczana jest na zakupy środków trwałych do bieżącej produkcji, np. urządzenia odstawcze i transportowe, systemy kontroli warunków pracy oraz inne. Równolegle do realizacji projektów strategicznych wykonujemy zadania związane z zapewnieniem produkcji i sprzedaży sortymentów średnich, co jest nieodzowne dla zaspokojenia potrzeb klientów z poza Grupy TAURON. Do takich przedsięwzięć zaliczamy projekty związane z trójproduktowym wzbogaceniem węgla, budową linii paczkowania ekogroszku i załadunkiem średnich sortymentów węgla. Mając na względzie uwarunkowania środowiskowe, podjęliśmy działania mające na celu budowę dwóch oczyszczalni ścieków w ZG Sobieski oraz przebudowę kanału wód słonych w ZG Brzeszcze.

 

– Jak realizowany jest plan wydobycia węgla?

 

– Produkcja w TAURON Wydobycie S.A. za III kwartały 2017 roku jest wyższa od wyników uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Plany produkcyjne dotyczące 2018 roku są zgodne z długofalową polityką spółki oraz wpisują się w strategię Grupy TAURON. Przy projektowaniu zamierzeń produkcyjnych na 2018 rok wzięto pod uwagę zarówno bieżący stan wiedzy wynikającej z aktualnie realizowanych robót górniczych, jak również uwzględniono ewentualne ryzyka mogące mieć wpływ na poziom wydobycia.

 

– Jak wygląda import węgla do Polski?

 

– Import węgla do Polski w 2017 roku systematycznie rośnie i osiągnie poziom ok. 10 mln ton. W dużej części jest to jednak węgiel koksujący oraz węgiel energetyczny o parametrach jakościowych, którego w Polsce brakuje. Poza tym węgiel energetyczny z importu jest zużywany głównie w Polsce Północnej i Wschodniej, czyli blisko przejść granicznych i portów przeładunkowych.

 

– Kopalnia to także aspekty ekologiczne…

 

– W Wydobyciu stawiamy na ekologię. Do tej pory realizowaliśmy przedsięwzięcia ekologiczne takie jak: budowa instalacji do wytwarzania ekogroszku w ZG Sobieski, budowa stacji uzdatniania wody ZG Sobieski, budowa pompy ciepła, w której instalacja odzyskuje ciepło zgromadzone w wodach dołowych ZG Sobieski, modernizacja pompowni głównego odwadniania rejonu Sobieski czy budowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej.

 

– TAURON angażuje się w wydarzenia sportowe, w tym Tour do Pologne. Dlaczego?

 

– Trasa TdP przebiega m. in. Przez tereny objęte wpływem eksploatacji górniczej pochodzącej z Zakładów Górniczych Spółki TAURON Wydobycie. Proszę mi wierzyć, obserwowałem w tym roku, jak licznie mieszkańcy tych gmin z entuzjazmem witają kolarzy. To okazja do spotkania z lokalną społecznością, jak również włączenia się w tak przyjazne inicjatywy, wynikające również ze strategii CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanej przez TAURON Polska Energia.  

 

 

Źródło: Tygodnik Solidarność