Ilość wyświetleń: 296

JSW: Po mediacjach. Są uzgodnienia i rozbieżności

Podpisaniem protokołu uzgodnień i rozbieżności zakończył się maraton negocjacyjny przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW przy udziale mediatora, byłego ministra pracy i polityki społecznej Longina Komołowskiego. O dalszych losach trwającego 10. dobę strajku mają zdecydować sami górnicy.

Podpisaniem protokołu uzgodnień i rozbieżności zakończył się maraton negocjacyjny przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW przy udziale mediatora, byłego ministra pracy i polityki społecznej Longina Komołowskiego. O dalszych losach trwającego 10. dobę strajku mają zdecydować sami górnicy.

Stronom nie udało się osiągnąć pełnego porozumienia. Na przeszkodzie stoi brak decyzji o odwołaniu prezesa Zarządu Spółki Jarosława Zagórowskiego, którą może podjąć Rada Nadzorcza JSW.

Rozmowy trwały od poniedziałku do piątku, a kolejne tury negocjacji dzieliły najwyżej kilkunastogodzinne przerwy. Ostatnią, ponad piętnastogodzinną rundę rozmów, zakończyło podpisanie protokołu, który zostanie przedstawiony górnikom. Ci  w ciągu doby  mają podjąć decyzję, czy w tej sytuacji strajk zawiesić, czy też kontynuować protest.

Nawiązując do treści protokołu, rzecznik MKPS JSW Piotr Szereda wskazał, że strona związkowa była gotowa do ustąpienia w kilku kwestiach. – Zgodziliśmy się wstępnie na zawieszenie kilku czynników płacowych, aby wyprowadzić firmę z problemów finansowych. Chodzi m.in. dopłatę do chorobowego, dodatek do urlopu, czy wypłatę tzw. czternastki w dwóch ratach – mówił.

Mediator Longin Komołowski ocenił, że protokół do końca nie zadowala żadnej ze stron, co jest oznaką kompromisu.

Strajk w JSW trwa 10. dobę. Rozpoczął się 28 stycznia, dzień po rozpoczęciu procedury dyscyplinarnego zwolnienia z pracy dziewięciu przewodniczących zakładowych organizacji związkowych działających w KWK „Budryk”, którzy wsparli pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA walczących o dalsze funkcjonowanie swoich zakładów i kilkanaście dni wcześniej przeprowadzili solidarnościowy protest pod ziemią.

Wcześniej związkowcy przeprowadzili referendum strajkowe. Uprawnieni do głosowania pracownicy JSW odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?”. 18484 głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem akcji protestacyjno-strajkowych, a tylko 236 było temu przeciwnych. Oddano 18695 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła ponad 70 procent.

Przystępując do strajku, górnicy zażądali spełnienia pięciu postulatów:

– wycofania dyscyplinarnych zwolnień dla przewodniczących zakładowych organizacji związkowych działających w KWK „Budryk”,

– natychmiastowego odwołania Zarządu JSW,

– odstąpienia od podjętej 21 stycznia br. decyzji o wypowiedzeniu trzech porozumień zbiorowych, odnoszących się do kwestii deputatu węglowego (z 28 lutego 2011 roku), warunków zgody strony związkowej na upublicznienie JSW (z 5 maja 2011 r.) i wzrostu stawek płac (z 8 listopada 2012 r.),

– z dniem 1 sierpnia br. objęcia pracowników kopalni „Knurów-Szczygłowice” takimi samymi zasadami, na jakich zatrudnieni są pracownicy czterech pozostałych kopalń JSW,

– likwidacji spółki-córki JSW Szkolenie i Górnictwo (będącej w praktyce agencją pracy tymczasowej) i przyjęcia zatrudnionych tam ludzi do JSW.

Pełną treść protokołu uzgodnień i rozbieżności publikujemy poniżej. Jednocześnie zaznaczamy, że dokument ten nie stanowi wiążącego porozumienia.

* * *

Protokół uzgodnień i rozbieżności sporządzony dnia 6.02.2015 r.

w siedzibie Zarządu JSW SA w Jastrzębiu-Zdroju z rokowań wraz ze spisanymi stanowiskami stron między Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ( JSW SA ), a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym JSW SA ( MKPS ) z udziałem mediatora p. Longina Komołowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej JSW p. Józefa Myrczka, Przewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego p. Dominika Kolorza oraz Członka Rady Nadzorczej JSW p. Tomasza Kusio.

Członkowie Zarządu JSW SA obecni podczas rokowań:

1. Jerzy Borecki- Zastępca Prezesa Zarządu

2. Grzegorz Czornik- Zastępca Prezesa Zarządu

3. Robert Kozłowski – Zastępca Prezesa Zarządu

4. Artur Wojtków – Zastępca Prezesa Zarządu

Członkowie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego obecni podczas rokowań:

1. Sławomir Kozłowski

2. Roman Brudziński

3. Zenon Dąbrowski

4. Krzysztof Łabądź

5. Mieczysław Kościuk

6. Krzysztof Leśniowski

7. Piotr Szereda

8. Adam Honisz

9. Dariusz Kolorz

PREAMBUŁA

Strony w ramach wielodniowych negocjacji i rokowań dokonały pogłębionej analizy sytuacji ekonomicznej spółki. W jej wyniku zostały omówione wszelkie możliwe działania i oszczędności zmierzające do ochrony płynności finansowej spółki oraz utrzymania miejsc pracy.

§ 1

1. Zarząd JSW zadeklarował wycofanie wypowiedzenia „Porozumienia zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku zawartego w trybie art.9 paragraf 1 Kodeksu Pracy” pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a organizacjami związkowymi działającymi w JSW S.A, natomiast MKPS reprezentujący te organizacje związkowe deklaruje, że wyraża na to zgodę i przedłoży JSW SA stosowne pełnomocnictwa.

2. Działając we wskazanym powyżej celu, Strony w dobrej wierze postanawiają, co następuje:

W momencie zrealizowania punktu 1, Strony zawieszą na podstawie art. 9.1 Kodeksu pracy, zdaniem Zarządu JSW na okres trzech lat, natomiast zdaniem Strony Społecznej na okres dwóch lat, niektóre postanowienia „Porozumienia zbiorowego z dnia 05 maja 2011 roku zawartego w trybie art.9 paragraf 1 Kodeksu Pracy” pomiędzy Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. a organizacjami związkowymi działającymi w JSW S.A. oraz przepisy wewnętrzne JSW S.A. i Zakładów JSW S.A., w tym skutecznie wypowiedzianych: Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, Regulaminów i Porozumień zawieranych ze Stroną Społeczną przez Zarząd JSW S.A. oraz Dyrekcje jej Zakładów.

§ 2

W razie zawieszenia stosowania zapisów dokumentów wymienionych w § 1 pkt. 2, na okres zadeklarowany Strony wprowadzą następujące uzgodnione rozwiązania:

1. Z ważnością od 1 marca 2015 roku wynagrodzenia za absencję chorobową oraz zasiłek chorobowy będą naliczane na podstawie Kodeksu Pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

2. Z ważnością od 1 marca 2015 wynagrodzenie za czas absencji urlopowej będzie naliczane na podstawie Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

3. Od 2015 roku wypłaty za pomoce szkolne, wypłacane będą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem dochodu na członka rodziny uprawnionych.

4. Dopłaty do przewozów pracowniczych, począwszy od 1 marca 2015 r. zostają zawieszone.

5. W roku 2015 stawki płac zasadniczych zostaną utrzymane na poziomie roku 2014.

6. Wypłata premii BHP począwszy od 2015 r. zostanie zawieszona, zaś premia motywacyjna zostanie w wymiarze dotychczasowym poszerzona o elementy BHP.

7. Począwszy od 1 marca 2015 r. tzw. bilety z Karty Górnika zostaną zawieszone.

8. W zakładach JSW SA praca w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie, przy zachowaniu zasady wykonywania pracy przeciętnie 40 godzin przez pracowników wykonujących pracę pod ziemią w pięciodniowym tygodniu pracy.

9. Wypłata nagrody tzw. 14-tki za rok 2015 i 2016 dla pracowników administracji będzie zrealizowana w wysokości 50 % wyliczonej kwoty nagrody.

§ 3

Strony wspólnie wyraziły wolę wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy przy 5-dniowym tygodniu pracy pracownika uznając, że zasady i czas jego wprowadzenia muszą podlegać szczegółowym ustaleniom.

§ 4

Zapisy postanowień zawarte w § 1 z chwilą ich podpisania wejdą w życie i staną się na czas jego obowiązywania integralną częścią treści Regulaminów Pracy funkcjonujących w Zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Zapisy zawarte w Porozumieniu wchodzą w życie w terminach i w trybie przewidzianym w art. 104.3 Kodeksu Pracy.

§ 5

Strony zgodnie postanawiają, że realizacja niniejszych postanowień zawartych § 2 nie będzie stanowić naruszenia gwarancji zatrudnienia, o których mowa w Porozumieniu z 5 maja 2011 r., przywołanego w § 1, z tym zastrzeżeniem, że Strony wprowadzą korektę jego brzmienia poprzez dodanie po kropce zapisu: „Gwarancje zatrudnienia nie obejmują pracowników, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń emerytalnych”.

§ 6

Zdania odrębne stron zostały zawarte w załącznikach 1 i 2 do niniejszego protokołu stanowiących jego integralną część.

                                                                                 Jastrzębie-Zdrój, dnia 6.02.2015 r.

* * *

Załącznik 1

Do protokołu uzgodnień i rozbieżności sporządzony dnia 6.02.2015 r.

Zarząd JSW SA w ramach oszczędności zaproponował następujące dodatkowe rozwiązania:

1. Sobota w okresie obowiązywania niniejszego Porozumienia nie będzie traktowana jako dzień wolny od pracy w rozumieniu postanowień aktów prawnych, wymienionych w §1.

a. Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy w Zakładach JSW SA na zasadach dotychczas obowiązujących (oprócz wykonywania prac potrzebnych do funkcjonowania Kopalni i z zachowaniem zasad określonych w art. 151.10 kodeksu pracy).

b. Mając na uwadze zmienność zapotrzebowania na pracę w poszczególnych częściach okresu rozliczeniowego, dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, będzie określany przez Dyrekcje Zakładów JSW SA dla poszczególnych grup zatrudnionych w harmonogramach czasu pracy.

c. Za pracę w sobotę, poza wynagrodzeniem za dzień roboczy, przysługuje dodatkowo stawka osobistego zaszeregowania.

d. Harmonogramy czasu pracy będą sporządzane – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres obejmujący co najmniej 1 miesiąc. Dyrekcje Zakładów JSW SA przekażą pracownikowi harmonogram co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony.

2. Wypłata nagrody tzw. 14 -tej pensji począwszy od 2015 roku zostanie uzależniona od osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego przez spółkę i będzie nie większa niż 20 % zysku netto spółki na bazie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego.

3. Od 1 marca 2015 r. deputat węglowy dla pracowników JSW SA będzie wypłacany w wysokości wartości 6 ton rocznie płatne w dwóch równych ratach: w maju i we wrześniu.

4. Dodatkowa nagroda roczna tzw. 14 -ta pensja za rok 2014 zostanie wypłacona w trzech ratach, wypłacanych w terminach: I: w lutym 2015 r. 40 %, II w październiku 2015 r. 30 %, III: w listopadzie 2015 r. 30 %.

5. Zarząd JSW SA zaznacza, że strona związkowa wielokrotnie deklarowała, że straty w wydobyciu spowodowane strajkiem zostaną odrobione do końca marca 2015 r. poprzez prowadzenie wydobycia w soboty opłacane jak praca w dni czarne.

* * *

Załącznik 2

Do protokołu uzgodnień i rozbieżności sporządzony dnia 6.02.2015 r.

Stanowisko strony związkowej odnoszące się do propozycji Zarządu JSW S.A. jest następujące:

Zgodnie z wolą wyrażoną w niniejszym protokole do czasu ustaleń dotyczących możliwości wprowadzenia 6 dniowego tygodnia pracy punkt 1 a, b, c, d propozycji Zarządu JSW S.A. uznajemy za bezzasadne.

Strona związkowa uznając konieczność poprawienia płynności finansowej spółki proponuje, aby wypłata 14 – tej pensji za rok 2014 dokonana została w dwóch ratach – pierwsza rata w miesiącu lutym, druga w miesiącu czerwcu 2015 r.

Zasady obliczania nagrody rocznej tzw. 14 – tej pensji od roku 2015 obejmować będą okres 12 miesięcy.

– Na okres dwóch lat strona związkowa proponuje zmniejszyć wymiar ekwiwalentu węglowego o jedną tonę dla każdego pracownika.

Jednocześnie strona związkowa pragnie podkreślić, iż w trakcie powadzonych rokowań Zarząd JSW S.A. wyraził zgodę na obniżenie niektórych kosztów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych na łączną kwotę około 140 milionów złotych. Na kwotę tę składają się między innymi: ekspertyzy, usługi doradcze i prawne, zmniejszenie ilości doradców zarządu, redukcja wynagrodzeń w radach nadzorczych grupy kapitałowej i spółek zależnych oraz zmniejszenie kosztów zakupu materiałów.

– Strona związkowa proponuje, aby pracownicy KWK „Knurów – Szczygłowice” w kontekście trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej JSW S.A. byli zatrudnieni w JSW S.A. na podstawie dotychczasowych umów o pracę poza trybem wynikającym art. 23.1 KP tym samym w roku 2015 nie byli objęci programem oszczędnościowym dla pozostałych pracowników JSW S.A.

– Nowe zasady zatrudnienia będą w oparciu o Porozumienie z dnia 05.05.2011r, a wynagradzania obwiązujące w JSW S.A. ustalane byłyby od roku 2016 r. Prace w tym temacie będą rozpoczęte bezzwłocznie.

– Strona związkowa zdecydowanie podtrzymuje postulat dotyczący likwidacji spółki „JSW Szkolenie i Górnictwo” z jednoczesny przejęciem pracowników na zasadach ustalonych przez strony.

– Strona związkowa z ubolewaniem stwierdza, że mimo wykazania maksimum dobrej woli w kontekście zrozumienia trudnej sytuacji ekonomicznej spółki nie zostały zrealizowane wszystkie jej postulaty w związku z tym poniższy protokół będzie przez nią parafowany i przekazany do Rady Nadzorczej JSW S.A. w celu jego zaakceptowania i możliwości pełnej realizacji postulatów.

Do czasu podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą JSW SA strona związkowa jednoznacznie określa, że niniejszy dokument wraz z załącznikami nie posiada jakichkolwiek form uzgodnienia.

 

Źrółó strona Solidarności Górniczej.